Σχετικά με την συλλογή:
Η συλλογή αυτή συγκεντρώθηκε από το προσωπικό της βιβλιοθήκης σε συνεργασία με την κα. Μαρία Δημάση καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Περιέχει 1.089 τόμους σχολικών βιβλίων, αναγνωστικών, ανατύπων, δελτίων και συνεδρίων με θέμα την εκπαίδευση, παιδική λογοτεχνία, 4 άτλαντες, 1 λεύκωμα με νομίσματα και ένα λεύκωμα με γκραβούρες.

Συλλογή Αναγνωστικών

Πρόσφατες προσθήκες:
2012-12-18
12:20

Ελληνική εγκυκλοπαίδεια εκ των δοκιμωτέρων πεζογράφων και ποιητών: συλλεγείσα και εις τέσσαρας τόμους διαιρεθείσα : μετά σχολίων γραμματικών ιστορικών και γεωγραφικών και μετ' επιτόμων φιλολογικών και κριτικών εισαγωγών : προς χρήσιν των απανταχού Ελληνικ. Παρθεναγωγείων , Τόμος 3ος και 4ος / Ρώτα, Μαρία Ι., Αδαμίδης, Νικόλαος [ARC-2012-49604]
Fulltext: Download fulltextPDF File (additional files)

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2011-11-24
14:25

Γραμματική της ελληνικής γλώσσης μάλιστα της αττικής διαλέκτου : προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων / Καταιβαίνης, Κωνσταντίνος Σ. [ARC-2011-49186]
Fulltext: Download fulltextPDF File (additional files)

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2011-11-24
09:26

Κρυγερού περί των διαλέκτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσης και ιδίως της επικής και ιωνικής: Μέρος πρώτον : ετυμολογικόν / Kruger, K. W. [1796-1874], Κωστόπουλος, Α. Γ., Ασώπιος, Ειρηναίος [1825-1905] [ARC-2011-49180]
Fulltext: Download fulltextPDF File (additional files)

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2011-11-23
15:02

Έκθεσις των κατά το ΚΓ' συλλογικόν έτος πεπραγμένων αναγνωσθείσα τη 14 Απριλίου 1896 εν γενική των μελών συνεδρία / Καμμωνάς, Κωνσταντίνος Τ. [ARC-2011-49179]
Fulltext: Download fulltextPDF File

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2011-11-23
12:52

Γυμνάσματα διαλογικά: Ελληνο-τουρκικά [ARC-2011-49178]
Fulltext: Download fulltextPDF File (additional files)

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2011-11-23
12:31

Γραμματική της λατινικής γλώσσης: προς χρήσιν των σχολείων και κατωτέρων τάξεων των γυμνασίων / Ulrichs, H. N. [1807-1843] [ARC-2011-49177]
Fulltext: Download fulltextPDF File (additional files)

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2011-11-23
12:13

Ευθύναι των κατά την κεντρικήν φιλεκπαιδευτικήν αδελφότητα. [ARC-2011-49175]
Fulltext: Download fulltextPDF File

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2011-11-23
11:45

Κανονισμός του εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου: αναθεωρηθείς τω 1888 έτει εν μήνι Ιανουαρίου [ARC-2011-49174]
Fulltext: Download fulltextPDF File

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2011-11-23
11:38

Κανονισμός του εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. [ARC-2011-49173]
Fulltext: Download fulltextPDF File

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2011-11-23
11:35

Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης / Καλλίφρων, Β. Δ., [ARC-2011-49176]
Fulltext: Download fulltextPDF File (additional files)

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές