a14229

Τίτλος:Μια γνώμη περί Παρθενώνος
An estimate about the Parthenon
Συγγραφέας:Μ. ()
Πηγή:Το Άστυ, 2, 15/11/1895
To Asty, 2, 15/11/1895
Θέματα:Σχετιζόμενο όνομα: Ρουσόπουλος, Αθανάσιος Σέργιος, 1823-1898
Σχετιζόμενοι θεματικοί όροι:
Συντήρηση και αποκατάσταση, Ακρόπολη (Αθήνα, Ελλάδα), Κλασική περίοδος, 480-323 π.Χ.
Conservation and restoration, Acropolis (Athens, Greece), Classical period, 480-323 B.C.
Κείμενο:Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ, ήτοι διαμαρτυρία κατά πάσης επιδιορθώσεως του Παρθενώνος και μέθοδος προς σωτηρίαν αυτού υπό ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ φέρει ως τίτλον το έργον του πολυμαθούς αρχαιολόγου περί του ζητήματος του Παρθενώνος. Δεν θέλομεν επιχειρήσει ανάλυσιν των εκτιθεμένων, διότι μετά επιμελή ανάγνωσιν αυτών επείσθημεν ότι ο συγγραφεύς είνε εκτός του προκειμένου. Αληθώς το ζήτημα είνε πώς να στερεωθή ο Παρθενών, εις ην ευρίσκεται σήμερον κατάστασιν. Περί τούτου ο κ. Α. Ρουσόπουλος δεν ασχολείται σπουδαίως, ούτε δύναται ν’ ασχοληθή άλλως, διότι το πρόβλημα τούτο απαιτεί γνώσεις θετικάς αρχιτεκτονικής και μηχανικής, ως δε γίνεται καταφανές εκ του φυλλαδίου, ο συγγραφεύς στερείται των επί του προκειμένου γνώσεων, καίτοι έξοχος ων άλλως φιλόλογος και αρχαιολόγος. Δια τούτο το συμπέρασμα αυτού είνε λογικώτατον· ιδού αυτό: Προκρίνω να ίδω τον Παρθενώνα ερείπιον σοριασμένον παρά διωρθωμένον. Αλλά τούτο ακριβώς θέλουν ν’ αποφύγουν οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες, οι ασχολούμενοι να εξεύρωσι τον τρόπον να στερεώσουν τα ερείπια του Παρθενώνος όπως έχουν σήμερον, διότι δεν πρόκειται περί διορθώσεως του Παρθενώνος, αλλ’ απλώς περί στερεώσεως των ερειπίων του. Αλλ’ ο κ. Α. Ρουσόπουλος δίδει και συνταγάς προς σωτηρίαν του Παρθενώνος. Συμβουλεύει δηλαδή να υποστηριχθή ο Παρθενών δι’ υποστυλωμάτων χαλυβδίνων κυλινδρικών. Πλην εάν ο κ. Α. Ρουσόπουλος ήτο μηχανικός και εγνώριζεν ακριβώς την σημερινήν κατάστασιν του μνημείου, θα είξευρεν ότι τα χαλύβδινα υποστυλώματά του δεν δίδουν πλειοτέραν ασφάλειαν, αφ’ όσην θα έδιδον υποστυλώματα εκ ναστοχάρτου. Και τούτο χωρίς να προσθέσωμεν και την ιδίαν παρατήρησίν του, ότι ο Παρθενών θα εφαίνετο ούτω με δικανίκια. Δυστυχώς τα δικανίκια αυτά δεν θα εμποδίζουν να γείνη ο ναός της Αθηνάς σωρός ερειπίων. Εν τούτοις ο κ. Α. Ρουσόπουλος έχει και άλλον τρόπον προς σωτηρίαν των ερειπίων του Παρθενώνος, ως και άλλων μνημείων της αρχαιότητος, τον τρόπον να τα διατηρή υπό ύελον, ως τα καλά τυρία. Ιδού ολόκληρον το αξιοσημείωτον τούτο κείμενον, όπερ αυτολεξεί μεταφέρομεν εκ του φυλλαδίου του κ. Ρουσοπούλου: Υπάρχει και άλλη μέθοδος καθ’ ην δυνάμεθα να παρατείνωμεν την ύπαρξιν του Παρθενώνος έτι μάλλον· αλλ’ αύτη προϋποθέτει εκείνην και είνε ουδέν άλλο ή προφύλαξις του Παρθενώνος από των ατμοσφαιρικών επιδράσεων. Τούτο δε γίνεται εάν δι’ υάλων περιφράξωμεν και στεγάσωμεν τον Παρθενώνα ολόκληρον ούτως ώστε ευμαρώς εντός του υαλίνου επικαλύμματος, να περιφέρωνται οι θαυμασταί αυτού και σπουδασταί. Όστις εν τη παγκοσμίω εκθέσει της Βιέννης εν έτει 1873 είδε την κεντρικήν αίθουσαν· όστις εν τη τελευταία παγκοσμίω εκθέσει των Παρισίων είδε την αίθουσαν των μηχανών, όστις γνωρίζη του Λονδίνου το κρυστάλλινον παλάτιον, θα εύρη ότι κρυστάλλινον επικάλυμμα δια τον Παρθενώνα είνε πράγμα απλούστατον, ένδυμα κούκλας προς βασιλίσσης εσθήτα, καρύου κέλυφος προς πολεμικόν πλοίον, έστι δε η κατασκευή τοιούτου καλύμματος εύκολος, αρκεί τα μέτρα να πέμψωμεν εις τι ευρωπαϊκόν εργαστήριον και μας έρχεται έτοιμον εις τεμάχια ηριθμημένα, α έπειτα οι ημέτεροι μηχανικοί εύκολα ανευρίσκουσι και βιδώνουσιν εις την προσήκουσαν θέσιν έκαστον· ίσως μάλιστα και τα εν Πειραιεί εργαστήρια αναδεχθώσι το έργον της ποιήσεως των συακρατημάτων [sic] των υαλίνων πινάκων, αυτούς δε τους πίνακας ανάγκη να παραγγείλωμεν εις τα εν τη εσπερία Ευρώπη εργαστήρια, όπου εγώ ουχ άπαξ είδα κρυσταλλίνους πίνακας μήκους 5 και ύψους τοσούτου, ήτοι επιφανείας 25 μέτρων τετραγωνικών. Κατά ταύτην την μέθοδον δυνάμεθα να σώσωμεν και το Ερέχθειον και το καλούμενον Θησείον, και ό,τι άλλο προσφιλές ημίν εστιν, οίον το ανάκτορον Προίτου εν Τίρυνθι, επί πολλάς εκατοντάδας ετών και όλην δε την Ακρόπολιν δυνάμεθα να στεγάσωμεν κατά τοιούτον τρόπον. Μετά την παρένθεσιν του χαρακτηριστικού τούτου κειμένου, δεν έχομέν τι άλλο να είπωμεν περί των θεωριών του κ. Α. Ρουσοπούλου, σχετικώς προς την προφύλαξιν του Παρθενώνος και άλλων της αρχαιότητος μνημείων.
Πλήρες Κείμενο:Πλήρες κείμενο: PDF


 Δημιουργία εγγραφής 2007-12-10, τελευταία τροποποίηση 2014-05-19


Πλήρες κείμενο:
Κατέβασμα πλήρες κειμένου
PDF File