a34450

Τίτλος:Αι ανασκαφαί των Δελφών
Excavations at Delphi
Πηγή:Το Άστυ, 2, 11/11/1893
To Asty, 2, 11/11/1893
Θέματα:Σχετιζόμενο όνομα: Homolle, Theophile, 1848-1925
Σχετιζόμενο όνομα φορέα: Γαλλική Σχολή Αθηνών
Ecole francaise d'Athenes
Σχετιζόμενοι θεματικοί όροι:
Ανασκαφές (Αρχαιολογία), Δελφοί (Αρχαία πόλη), Αρχαία Ελλάδα, περ. 1100-30 π.Χ.
Excavations (Archaeology), Delphi (Extinct city), Ancient Greece, ca. 1100-30 B.C.
Κείμενο:[Η παρακολούθησις] των ανασκαφών. – […] ανευρεθέντα τελαυταίον. – Αι μέχρι της σήμερον ανακαλύψεις. – Η γαλλική σχολή εις τους Δελφούς. Γράφουσιν ημίν εκ Χιρσού της Παρνασσίδος υπό ημερομηνίαν 6 Νοεμβρίου περί των ανασκαφών των Δελφών τα εξής: Αι ανασκαφαί εν Δελφοίς, εξακολουθούσαι πάντοτε μετά της αυτής δραστηριότητος, θα διακοπώσι κατ’ αυτάς, ως εκ του χειμώνος, ίνα επαναληφθώσι κατά τον προσεχή Μάρτιον. Αι εργασίαι ενεργούνται σήμερον ανατολικώς του Ναού, ακριβώς εις τα προπύλαια αυτού, ένθα ευρέθησαν επιγραφαί σπουδαιόταται, μεταξύ δε τούτων και τινες του Ε΄ π. Χ. αιώνος, ψηφίσματα, σπόνδυλοι στηλών ιωνικού ρυθμού και πλείστοι ογκόλιθοι μεγάλων διαστάσεων. Εν γένει τα μέχρι σήμερον ανακαλυφθέντα είνε περίπου τα εξής: 1ον ) Ο Θησαυρός των Αθηνών, του οικοδομήματος τούτου ανεκαλύφθησαν αι μετόπαι εξαιρέτου και λεπτής τέχνης, παριστώσαι αι πλείσται μονομαχίας ανδρών πολεμιστών. 2ον ) Ολόκληρος μεσημβρινή πλευρά πολυγωνικού τείχους, επί των λίθων του οποίου όλων είνε γεγραμμέναι πράξεις απελευθερώσεων, προς δε και η ανατολική πλευρά, ης άπασαι αι επιγραφαί εισίν ανέκδοτοι. Το πολυγωνικόν τούτο τείχος περιστοιχίζει τον ιερόν του Ναού περίβολον. 3ον ) Ο Οπισθόδομος του Ναού και πολλά υπόγεια, ή μάλλον κρύπται, έχουσαι πιθανώς αντισεισμικόν λόγον. Εν τη προόδω της ανασκαφής ευρίσκεται η συνέχεια της Ιεράς οδού, δι’ ης διήλθεν ο περιηγητής Παυσανίας, ήτις εφ’ όσον προχωρεί ανάντης γινομένη, ως και η πόλις των Δελφών, οδηγεί εις την είσοδον του Ναού της Πύλης, του οποίου ίσως μετά τινας ημέρας, αν ο καιρός επιτρέψη, ευρεθώσι τεμάχια. Ο κ. Ωμόλλ μετά μακράν απουσίαν ήλθεν εις Δελφούς προ εβδομάδων και ευθύς ερρίφθη επί των πλακών προς μελέτην των ανακαλυφθέντων κατά την απουσίαν του, μεταξύ των οποίων καταλέγεται και η πλαξ, επί της οποίας μεταξύ των γραμμάτων δύο σειρών διακρίνονται καθαρά αι δε μεγάλας επιμήκεις «οξείας» μουσικοί τόνοι της αρχαιότητος. Αναχωρήσας προ τινων ημερών δι’ Αθήνας ο κ. Ωμόλλ, επανέρχεται πάλιν σήμερον πάνοικος εις Δελφούς, ένθα παραμένουσιν επί του παρόντος διά τας ανασκαφάς ο Ερρίκος Κονβέρ, διευθυντής των τεχνητών έργων, άριστος ιχνογράφος, φωτογράφος, δραστήριος και εν γένει ρέκτης ανήρ, καταγινόμενος ήδη εις την σύνταξιν του τοπογραφικού χάρτου της νήσου Δήλου, ο Λουδοβίκος Κουβ, μέλος αρχαίον της εν Αθήναις γαλλικής σχολής και αντιπρόσωπος του διευθυντού κ. Ωμόλλ κατά την απουσίαν τούτου εις το επιστημονικόν μέρος των ανασκαφών, και ούτος λόγιος ανήρ, θεωρείται και εκ των ευδοκίμων επιγραφολόγων και αρχαιολόγων, ο κ. Αρνταλλιόν, μέλος της εν Αθήναις γαλλικής σχολής, όστις ανεχώρησε προ ημερών δι’ Αθήνας, όπως συντάξη μονογραφίαν τινά περί Λαυρίου υπό έποψιν αρχαιολογικήν, τοπογραφικήν, μεταλλευτικήν, περιγράφουσαν δε και την σημερινήν κατάστασιν.
Πλήρες Κείμενο:Πλήρες κείμενο: PDF


 Δημιουργία εγγραφής 2007-12-10, τελευταία τροποποίηση 2014-05-19


Πλήρες κείμενο:
Κατέβασμα πλήρες κειμένου
PDF File